Bakgrund

Fossil bensin och diesel dominerar fortfarande som drivmedel i transportsektorn. År 2030 ska Sverige ha en fossiloberoende fordonsflotta. De offentliga aktörerna har en mycket viktig roll i att leda denna omställning.

Länsstyrelserna i Västmanland, Södermanland och Uppsala län bedriver ett aktivt arbete för att leda denna omställning tillsammans med kommunerna. Länsstyrelserna har tidigare i två etapper verkat för att kommunerna ska effektivisera sina transporter samt ta fram planer för fossilfrihet inom transportsektorn.
Nu har vi laddat för ett tredje projekt tillsammans med BioDriv Öst och en stor kraftsamling av många viktiga aktörer!

Projektets mål

Projektets mål är att de deltagande offentliga aktörerna ska minska sin och näringslivets klimatpåverkan genom att effektivisera sitt transportarbete, ställa om de egna fordonsparkerna samt upphandla förnybara transporter.

Samarbetspartner i projektet

BioDriv Öst är den storregionala samverkansplattformen och kunskapsresursen för omställningen till fossilfria transporter i östra Mellansverige och Stockholms län.
Satsningen leds av samverkansorganisationen Biogas Öst. Biogas Öst med BioDriv Öst har bildats på initiativ av offentliga aktörer i samverkan med näringsliv och forskning för att utgöra ett expertstöd i miljö- och klimatarbetet. BioDriv Öst samverkar även i projektet med de nationella organisationerna 2030-sekretariatet, Power Circle, Svebio och Vätgas Sverige.
Läs mer på www.biodrivost.se

Deltagare

18 offentliga aktörer medfinansierar projektet och deltar operativt i omställningsarbetet: