Projektet Fossilfritt 2030

Fossilfritt 2030 är en storregional kraftsamling i sex län som syftar till att växla upp och underlätta omställningen till fossilfria transporter så att 2030-målet för transportsektorn kan nås. Kraftsamlingen består av fyra samverkande projekt, som tillsammans samlar sex länsstyrelser, sex regioner och ett fyrtiotal kommuner.

Målet för Fossilfritt 2030 är att de deltagande offentliga aktörerna ska uppnå en fossiloberoende fordonsflotta före år 2030 och därigenom även underlätta näringslivets och allmänhetens omställning. Projektens insatser kommer att bidra till ett mer hållbart resande, en förbättrad tillgång till alternativa resesätt, förbättrad infrastruktur för tankning och laddning av förnybara drivmedel samt en ökad regional marknad för förnybara drivmedel. Målet kommer dessutom att leda till en grön regional tillväxt, en stärkt krisberedskap och en ökad omställning till en cirkulär och biobaserad ekonomi.

Projekten pågår under 2020-2022 och finansieras av den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och projektens medverkande parter. Den sammanlagda projektomslutningen ligger på nära 50 miljoner kronor. Läs mer om projekten i informationsbladet.

”Genom samverkan uppnår vi en snabbare och mer kostnadseffektiv omställning.”

Aktuellt

Besök gärna undersidan Aktuellt för att hitta information om aktuella seminarier, workshops eller nytt informationsmaterial.

Till aktuellt