Fordon och drivmedel

Insatsområdet omfattar aktiviteter för att underlätta omställningen till fordon och drivmedel för förnybara alternativ samt tillhörande utveckling av infrastruktur för tankning och laddning.

Projektet fokuserar på att tillhandahålla operativt stöd och rådgivning utifrån de offentliga organisationernas individuella behov samt underlätta samverkan vilket kommer att göra omställningen enklare och mer kostnadseffektiv för de deltagande kommunerna och regionerna.

Exempel på aktiviteter:

Omställning av de egna fordonsflottorna och drivmedelsinköpen
Policys, strategier, vilka drivmedel ska prioriteras var, incitament för ökad rättankningsgrad, digitala körjournaler, uppföljning och mer hållbart resande i organisationen genom t ex system för Klimatväxling.

Ökad infrastruktur för förnybara drivmedel
Internt för de egna fordonsflottorna och/eller i kommunen/länet som helhet. Vilka stöd finns att söka? Hur går man tillväga?

Offentlig upphandling
Stöd i utformandet av lämpliga miljökrav vid upphandling av transportintensiva tjänster, hjälp med aktuell marknadsanalys etc.

Stöd till näringsliv och allmänhet i omställningen
Bland annat i samverkan med de kommunala energi och klimatrådgivarna och kopplat till de offentliga aktörernas upphandlingar.

Stärkt storregional samverkan och strategiska insatser
Exempelvis inom området elektrifiering och kapacitetsbrist i elnätet samt offentlig upphandling.

Workshops, utbildningar och nätverksträffar
Inom de områden som efterfrågas av de medverkande offentliga aktörerna.

Länkar

www.biodrivost.se
www.miljofordon.se

På BioDriv Östs hemsida finns mer information om offentlig upphandling, till exempel vägledningar, mallar och filmer. Du hittar sidan här.

På Youtube finns en upphandlingsutbildning där Maria Losman från Ecoplan in Medio och Martin Ahrne från BioDriv Öst berättar om alla stegen för att nå fossilfri upphandling av resor och transporter. Utbildningen består av tre delar och finns här.

Filmer