Fordon och drivmedel

Insatsområdet omfattar aktiviteter för att underlätta omställningen till fordon och drivmedel för förnybara alternativ samt tillhörande utveckling av infrastruktur för tankning och laddning.

Projektet fokuserar på att tillhandahålla operativt stöd och rådgivning utifrån de offentliga organisationernas individuella behov samt underlätta samverkan vilket kommer att göra omställningen enklare och mer kostnadseffektiv för de deltagande kommunerna och regionerna.

Exempel på aktiviteter:

Omställning av de egna fordonsflottorna och drivmedelsinköpen
Policys, strategier, vilka drivmedel ska prioriteras var, incitament för ökad rättankningsgrad, digitala körjournaler, uppföljning och mer hållbart resande i organisationen genom t ex system för Klimatväxling.

Ökad infrastruktur för förnybara drivmedel
Internt för de egna fordonsflottorna och/eller i kommunen/länet som helhet. Vilka stöd finns att söka? Hur går man tillväga?

Offentlig upphandling
Stöd i utformandet av lämpliga miljökrav vid upphandling av transportintensiva tjänster, hjälp med aktuell marknadsanalys etc.

Stöd till näringsliv och allmänhet i omställningen
Bland annat i samverkan med de kommunala energi och klimatrådgivarna och kopplat till de offentliga aktörernas upphandlingar.

Stärkt storregional samverkan och strategiska insatser
Exempelvis inom området elektrifiering och kapacitetsbrist i elnätet samt offentlig upphandling.

Workshops, utbildningar och nätverksträffar
Inom de områden som efterfrågas av de medverkande offentliga aktörerna.

Framtaget informationsmaterial

Fordonsstripning

Ladda ner informationsmaterial från BioDriv Östs hemsida. Klicka på länkarna nedan:

Ladda ner informationsmaterial från Region Örebro läns hemsida. Klicka på länkarna nedan:

Filmer