Bakgrund

Transportsektorns utsläpp utgör en av de största utmaningarna för att Sveriges klimatmål ska kunna nås. Ökade insatser inom detta område är därmed av stor vikt. Ett ökat arbete med transportsektorns omställning har dessutom flera positiva synergieffekter med arbetet för de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 samt arbetet med att stärka samhällets krisberedskap.

Länsstyrelserna i Västmanland, Södermanland och Uppsala län har initierat projektsatsningen Fossilfritt 2030 som genomförts i flera olika etapper i de tre länen. Projektet Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige genomfördes 2017 – 2019 i samverkan med den storregionala samverkansorganisationen BioDriv Öst och genererade mycket positiva resultat. Därför genomförs nu en ännu större kraftsamling i form av fyra olika delprojekt i samverkan med en ännu större bredd av aktörer i hela sex län.

Projekten och deras övergripande mål

Projektens sammanlagda mål är att minska koldioxidutsläppen med minst 9000 ton per år.

Projekten kommer på olika sätt att underlätta för de deltagande offentliga aktörerna att uppnå en fossiloberoende fordonsflotta före år 2030 och därigenom även underlätta näringslivets och allmänhetens omställning. Insatserna kommer att bidra till ett mer hållbart resande, en förbättrad tillgång till alternativa resesätt, förbättrad infrastruktur för tankning och laddning av förnybara drivmedel samt en ökad regional marknad för förnybara drivmedel.

De offentliga aktörerna kommer att minska sin och näringslivets klimatpåverkan exempelvis genom att effektivisera sitt transportarbete, ställa om de egna fordonsparkerna samt upphandla fossilfria transporter. De offentliga aktörerna kommer även att genomföra insatser som inspirerar allmänhet och små- och medelstora företag till ett mer hållbart resande.

Samarbetspartners i projektet

BioDriv Öst är den storregionala samverkansorganisationen för omställningen till fossilfria transporter i sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen. Läs mer här.

BioDriv Öst är projektägare till tre av delprojekten och samverkar med Region Örebro län, Region Östergötland och Stockholms stad (Miljöbilar i Stockholm) i det operativa stödet och rådgivningen gällande omställningen av fordon, drivmedel och infrastruktur för förnybara drivmedel. En nära samverkan sker även med samtliga medverkande länsstyrelser och regioner.

Region Örebro län är projektägare till systerprojektet Fossilfritt 2030 – Rena Resan som fokuserar på hållbart resande med exempelvis cykel och kollektivtrafik genom insatser för allmänheten i samverkan med kommunerna. I Rena resan medverkar även Region Sörmland och Region Östergötland i det operativa arbetet. Inom ramen för delprojektet Fossilfritt 2030 – Stockholms län arbetar den regionala energi- och klimatrådgivningen vid Stockholms stad och Energikontoret Storsthlm med operativa insatser kopplat till hållbart resande.

Scrolla ner för att få en överblick över de olika delprojekten.

Projektägare

Deltagare

Sex länsstyrelser, sex regioner och ett fyrtiotal kommuner samverkar inom ramen för kraftsamlingen Fossilfritt 2030.

Projektöversikt