Potential och utmaningar med ökat cyklande

I projektet för Rena resan – Fossilfritt 2030 har Region Sörmland tillsammans med konsultbolaget Sweco tagit fram en rapport som ska stötta kommuner och regioner i deras arbete med att främja cykling. Rapporten kartlägger nyttor, åtgärder och utmaningar med ökat cyklande.

Nyttor med ökat cyklande

Ett ökat cyklande ger stora nyttor, både för individen och för samhället. Sverige har fyra nationella mål som alla starkt kopplar an till ett behov av ökad cykling; transportpolitiska målen, klimatmålet, miljömålen och folkhälsomålet. Rapporten lyfter fram ett flertal nyttor som kopplar till dessa fyra nationella mål samt flera konkreta exempel på samhällsekonomiska vinster som följer av ett ökat cyklande uppdelat i följande kategorier:

 • Mindre trängsel och ökad tillgänglighet
 • Mer plats och attraktiva städer
 • Mindre klimatpåverkan och mer klimatanpassning
 • Renare luft och lägre buller
 • Ökad fysisk aktivitet

Åtgärder för att öka cyklandet

Olika åtgärder har olika effekt på cyklandet. Även mindre insatser påverkar resebeteendet, men för att nå den förändring som behövs för att nå våra mål krävs en kombination av olika cykelfrämjande åtgärder och bilbegränsande åtgärder. Rapporten belyser de åtgärder som kommuner och regioner behöver arbeta med för att kunna öka cyklandet i vårt samhälle. Här lyfts även flera exempel från omvärlden fram och vilken effekt olika åtgärder har haft för att öka cyklandet. Följande åtgärder presenteras:

 • Cykelinfrastruktur
 • Stadsstruktur och övergripande planering
 • Drift och underhåll
 • Kombinationsresor med kollektivtrafik
 • Cykelkampanjer
 • Bilbegränsande åtgärder

Utmaningar med att öka cyklandet

Där finns flera utmaningar som står i vägen för ett ökat cyklande. Det handlar exempelvis om geografiska förutsättningar som topografi och klimat, och om individuella förutsättningar som ålder och funktionsvariation. Utmaningarna hanteras genom effektiva åtgärder som främjar cykling genom att ta hänsyn till allas förutsättningar i transport- och stadsplaneringen. Men det finns även utmaningar på institutionell nivå som gör det svårt för kommuner och regioner att implementera de åtgärder som krävs för att öka cyklandet. För att vi på allvar ska kunna vända utvecklingen och drastiskt öka cyklandet, krävs en förståelse för dessa institutionella utmaningar. Rapporten belyser fem sådana utmaningar:

 • Bilorienterad stadsplanering
 • Prognosstyrning i stället för målstyrning
 • Avsteg från fyrstegsprincipen
 • Stark bilindustri och gömda samhällsnyttor i cykelsatsningar
 • Högljudd negativ minoritet och politisk oro
 • Den relativa upplevelsen av cykling och att förflytta majoriteten

Rapportens användning

Rapporten finns i två versioner. Dels den stora slutrapporten, dels en kortare populärversion. Utöver dessa finns även en Power Point presentation som är framtagen för att kommuner, regioner och andra lättare ska kunna presentera rapportens insikter i sitt egna arbete.

Se hela rapporten här.

Se den korta populärversionen här.

Se PowerPoint-presentationen här.

”Studien kommer att användas som kunskapshöjande underlag internt till medarbetare och politiker. Det kan även komma att spridas på kommunens externa kanaler, för att öka kunskaperna om cykling till kommuninvånare. Materialet kommer användas som stöd vid presentationer till politiken för att visa på nyttan med att investera i cykelåtgärder.”

 – Emelie Palmberg, Infrastrukturstrateg, Flens kommun